برچسب: معمایی

safar be

سفر به دوزخ

دن مدت‌هاست که منتظر بازگشت برادرش از کوهستان است، یک شکنجه‌گاه و دوزخ وحشتناک که امیدوار است برادرش

safar be

سفر به دوزخ

دن مدت‌هاست که منتظر بازگشت برادرش از کوهستان است، یک شکنجه‌گاه و دوزخ وحشتناک که امیدوار است برادرش