برچسب: معصومه شمسینی

سندرومی به نام جلسات هیئت‌مدیره

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای ملاقات مدیرعامل یک شرکت، پشت در اتاق به مدت طولانی انتظار کشیده‌اید، بیشترین بهانه‌ای که برای عدم اجازه ملاقات گفته می‌شود این است که آقای مدیر در جلسه تشریف دارند! درحالی‌که همیشه این سؤال مطرح می‌شود که چرا آقای مدیر همیشه در جلسه هستند؟ اصلاً این جلسات چه چیزی هستند؟ و چه کارایی و عملکرد مثبتی به همراه دارند؟
باید گفت که، در میان جلساتی که در شرکت‌ها برگزار می‌شود، جلسات هیئت‌مدیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سندرومی به نام جلسات هیئت‌مدیره

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای ملاقات مدیرعامل یک شرکت، پشت در اتاق به مدت طولانی انتظار کشیده‌اید، بیشترین بهانه‌ای که برای عدم اجازه ملاقات گفته می‌شود این است که آقای مدیر در جلسه تشریف دارند! درحالی‌که همیشه این سؤال مطرح می‌شود که چرا آقای مدیر همیشه در جلسه هستند؟ اصلاً این جلسات چه چیزی هستند؟ و چه کارایی و عملکرد مثبتی به همراه دارند؟
باید گفت که، در میان جلساتی که در شرکت‌ها برگزار می‌شود، جلسات هیئت‌مدیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.