سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مطالعات اجتماعی

دوره های سنی و نسل ها

دوره های سنی و نسل ها

کتاب اگرچه نامش دوره‌های سنی و نسل‌هاست، اما بیش‌تر کتابی است درباره‌ی جوانی یا نسل جوان. نسل جوان نه فقط به عنوان برشی سنی که ویژگی‌های فیزیولوژیک دارد و از یک سنی شروع می‌شود و در سنی به پایان می‌رسد، بلکه جوان به عنوان مفهومی اجتماعی.

دوره های سنی و نسل ها

دوره های سنی و نسل ها

کتاب اگرچه نامش دوره‌های سنی و نسل‌هاست، اما بیش‌تر کتابی است درباره‌ی جوانی یا نسل جوان. نسل جوان نه فقط به عنوان برشی سنی که ویژگی‌های فیزیولوژیک دارد و از یک سنی شروع می‌شود و در سنی به پایان می‌رسد، بلکه جوان به عنوان مفهومی اجتماعی.