سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: مصطفی انصافی

مهاجرین لهستانی/پناهندگان لهستانی

داستانی درباره پناهندگان لهستانی در ایران

مصطفی انصافی نویسنده و منتقد جوانی است که در کارنامه‌اش نوشتن دو رمان، چند داستان کوتاه، نقد و مقاله و سردبیری سایت ادبی رمان ۵۱ را از سال ۹۳ تا ۹۶ دارد. رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت، اولین کتاب او بود که در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید، داستانی که به ماجرای لهستانی‌های آمده به ایران در خلال جنگ دوم جهانی می‌پردازد.

لهستانی

رانده شده از بهشت

شاید عده زیادی ماجرای لهستانی‌های مهاجر به ایران در خلال جنگ دوم جهانی را ندانند، گروهی که مزار تعداد زیادی از آن‌ها اکنون در گورستان‌های ایران است و بخشی از آن‌ها هم در این‌جا ماندگار شدند و قصه زندگی‌شان را در ایران ادامه دادند. تو به اصفهان بازخواهی گشت داستان یکی از این مهاجران است، داستانی که البته به این بهانه می‌خواهد به مهاجرت و تاریخ و هویت نگاهی فراتر بیندازد.

 

 

مهاجرین لهستانی/پناهندگان لهستانی

داستانی درباره پناهندگان لهستانی در ایران

مصطفی انصافی نویسنده و منتقد جوانی است که در کارنامه‌اش نوشتن دو رمان، چند داستان کوتاه، نقد و مقاله و سردبیری سایت ادبی رمان ۵۱ را از سال ۹۳ تا ۹۶ دارد. رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت، اولین کتاب او بود که در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسید، داستانی که به ماجرای لهستانی‌های آمده به ایران در خلال جنگ دوم جهانی می‌پردازد.

لهستانی

رانده شده از بهشت

شاید عده زیادی ماجرای لهستانی‌های مهاجر به ایران در خلال جنگ دوم جهانی را ندانند، گروهی که مزار تعداد زیادی از آن‌ها اکنون در گورستان‌های ایران است و بخشی از آن‌ها هم در این‌جا ماندگار شدند و قصه زندگی‌شان را در ایران ادامه دادند. تو به اصفهان بازخواهی گشت داستان یکی از این مهاجران است، داستانی که البته به این بهانه می‌خواهد به مهاجرت و تاریخ و هویت نگاهی فراتر بیندازد.