برچسب: مرغ مقلد

مرغ مقلد

قرار نبود همه‌چیز اینقدر غمگین باشد

«مرغ مقلد» علاوه بر اینکه چطور رفتار کردن با کودکان طیف اوتیسم را به خواننده آموزش می‌دهد، کتابی مناسب برای همدلی و پرهیز از خشونت به نوجوانان است. توجه به کودکان رانده شده و نادیده گرفتن کودکانی که مسأله‌ی خاصی ندارند اما در عین حال به شدت آسیب‌پذیر هستند از نکات مثبت اثر است.

مرغ مقلد

قرار نبود همه‌چیز اینقدر غمگین باشد

«مرغ مقلد» علاوه بر اینکه چطور رفتار کردن با کودکان طیف اوتیسم را به خواننده آموزش می‌دهد، کتابی مناسب برای همدلی و پرهیز از خشونت به نوجوانان است. توجه به کودکان رانده شده و نادیده گرفتن کودکانی که مسأله‌ی خاصی ندارند اما در عین حال به شدت آسیب‌پذیر هستند از نکات مثبت اثر است.