برچسب: مرتضی خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌‌ش‍وری‍ن‍ی‌

ضددانش تامپسون

آیا هیولای جهل بیدار شده‌ است؟

«ضددانش» باورهایی غلط است که با رنگ و لعاب علمی قشر وسیعی از مردمان را می‌فریبد و درست به محض اینکه شروع ‌کنید به نقد و مخالفت با آن به نژادپرستی، اسلام‌هراسی و امثال آن متّهم می‌شوید. تامپسون در این کتاب به انواع ضددانش و راه‌های مبارزه با آن پرداخته، هرچند که کتابش در مواردی از همراهی خواننده‌ی مخالف با خود عاجز باشد.

 

ضددانش تامپسون

آیا هیولای جهل بیدار شده‌ است؟

«ضددانش» باورهایی غلط است که با رنگ و لعاب علمی قشر وسیعی از مردمان را می‌فریبد و درست به محض اینکه شروع ‌کنید به نقد و مخالفت با آن به نژادپرستی، اسلام‌هراسی و امثال آن متّهم می‌شوید. تامپسون در این کتاب به انواع ضددانش و راه‌های مبارزه با آن پرداخته، هرچند که کتابش در مواردی از همراهی خواننده‌ی مخالف با خود عاجز باشد.