برچسب: مرتضی برزگر

دست و پا زدن در آکواریوم لاک‌پشت‌های مریض

به این داستان باید خندید یا از آن ترسید؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حین خواندن کتاب اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده با آن مواجهیم. حس دوگانه‌ای که حین خواندن داستان دچارش می‌شویم، این یخ زدگی که سرتاپای وجودمان را می‌گیرد، برای این است که هم وجه طنز هر آدم و ماجرایی را می‌بینیم و هم وجه هیولاوش‌اش را. این تعلیق تا پایان شما را رها نمی‌کند، و گروتسک یعنی همین.

 

دست و پا زدن در آکواریوم لاک‌پشت‌های مریض

به این داستان باید خندید یا از آن ترسید؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حین خواندن کتاب اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده با آن مواجهیم. حس دوگانه‌ای که حین خواندن داستان دچارش می‌شویم، این یخ زدگی که سرتاپای وجودمان را می‌گیرد، برای این است که هم وجه طنز هر آدم و ماجرایی را می‌بینیم و هم وجه هیولاوش‌اش را. این تعلیق تا پایان شما را رها نمی‌کند، و گروتسک یعنی همین.