برچسب: مذهب رودکی

بازگشت به پنج رود

با صدهزار مردم تنهایی

«بازگشت به پنج رود» رمانی است روسی درباره رودکی. شاعری که بیشتر از هر شاعر و نویسنده‌ی دیگری بر سر زبان و ادبیات «پارسی» حق آب و گل دارد؛ اما کمتر از هر شاعر دیگری درباره‌ی ‌او اطلاعات موجود است. آندری ولوس در این کتاب (که جوایز معتبری هم در دنیای روس زبان گرفته) داستانش را از مقطع پایان زندگی رودکی آغاز می‌کند. رودکی پیرمردی است نابینا که او را به دست جوانی به نام شیرافکن داده‌اند تا به زندان ببرد. پیرمرد دست از دنیا شسته و جوان خشمگین اما در این راه پرفرازونشیب به هم نیاز دارند: پسر، چشمانِ پیرمرد و پیرمرد هم راهنما و هدایتگر پسر است.

بازگشت به پنج رود

با صدهزار مردم تنهایی

«بازگشت به پنج رود» رمانی است روسی درباره رودکی. شاعری که بیشتر از هر شاعر و نویسنده‌ی دیگری بر سر زبان و ادبیات «پارسی» حق آب و گل دارد؛ اما کمتر از هر شاعر دیگری درباره‌ی ‌او اطلاعات موجود است. آندری ولوس در این کتاب (که جوایز معتبری هم در دنیای روس زبان گرفته) داستانش را از مقطع پایان زندگی رودکی آغاز می‌کند. رودکی پیرمردی است نابینا که او را به دست جوانی به نام شیرافکن داده‌اند تا به زندان ببرد. پیرمرد دست از دنیا شسته و جوان خشمگین اما در این راه پرفرازونشیب به هم نیاز دارند: پسر، چشمانِ پیرمرد و پیرمرد هم راهنما و هدایتگر پسر است.