وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مد و مه

عادت به خستگی فاجعه است

مرد بی‌خواب دنیای پاسبان را بی‌خستگی و بی‌دغدغه می‌بیند و پاسبان برعکس. مرد سخن از رد شدن قاچاقچیان و فراریان از شط می‌گوید و پاسبان از کوسه. کوسه از نگاه مرد زشت و گنده است و از دید پاسبان فقط نوعی ماهی. مردِ بی‌خواب زیر آب را می‌پاید و می‌جوید و نگران است، پاسبان به ظاهرِ آرام آن بسنده می‌کند و به پاس دادنِ خود غَرّه است.
این بخشی است از نقدی که فائزه سبحانی نوشته است و در آن داستان مد و مه ابراهیم گلستان را کاویده است. از دید تحریریه وینش این نقد دومین نقد مسابقه شناخته شد.

مد و مه

مد و مه

کتاب مد و مه از نظر خود نویسنده می‌تواند مانیسفت او باشد و معتقد است اگر می‌خواهید از ابراهیم گلستان چیزی بخوانید مد و مه را بخوانید و به حرفی که در آن هست توجه کنید. این مجموعه داستان شامل سه داستان «از روزگار رفته حکایت»، «مد و مه» و «در بار یک فرودگاه» است که در سال ۱۳۴۸ منتشر شده اما داستان‌ها درفاصله سال‌های ۴۵ تا بهار ۴۸ نوشته شده است.

عادت به خستگی فاجعه است

مرد بی‌خواب دنیای پاسبان را بی‌خستگی و بی‌دغدغه می‌بیند و پاسبان برعکس. مرد سخن از رد شدن قاچاقچیان و فراریان از شط می‌گوید و پاسبان از کوسه. کوسه از نگاه مرد زشت و گنده است و از دید پاسبان فقط نوعی ماهی. مردِ بی‌خواب زیر آب را می‌پاید و می‌جوید و نگران است، پاسبان به ظاهرِ آرام آن بسنده می‌کند و به پاس دادنِ خود غَرّه است.
این بخشی است از نقدی که فائزه سبحانی نوشته است و در آن داستان مد و مه ابراهیم گلستان را کاویده است. از دید تحریریه وینش این نقد دومین نقد مسابقه شناخته شد.

مد و مه

مد و مه

کتاب مد و مه از نظر خود نویسنده می‌تواند مانیسفت او باشد و معتقد است اگر می‌خواهید از ابراهیم گلستان چیزی بخوانید مد و مه را بخوانید و به حرفی که در آن هست توجه کنید. این مجموعه داستان شامل سه داستان «از روزگار رفته حکایت»، «مد و مه» و «در بار یک فرودگاه» است که در سال ۱۳۴۸ منتشر شده اما داستان‌ها درفاصله سال‌های ۴۵ تا بهار ۴۸ نوشته شده است.