برچسب: مدیریت MBA

MBA

ره نمایم، همرهت باشم رفیق!

به خاطر داشته ‌باشید که MBA شما را در مدیریت یا هیچ رشته فنی دیگری استاد نمی‌کند، اما به شما دیدی کلی در اصول مدیریت شاخه‌های مختلف می‌دهد و دانش ضمنی شما را به دانش عینی تبدیل می‌کند. با خواندن این کتاب گویی یک دوره‌ی فشرده MBA را گذرانده‌اید. کتاب ادعا ندارد که خودآموز دوره‌های MBA‌ است و تأکید هم کرده که: به گفته‌ی کارشناسان، خواندن MBA هیچ تضمینی برای موفقیت نیست اما حداقل کاری است که در عصر پیچیده‌ی رقابتی و متغیر امروز می‌توان انجام داد.

MBA

ره نمایم، همرهت باشم رفیق!

به خاطر داشته ‌باشید که MBA شما را در مدیریت یا هیچ رشته فنی دیگری استاد نمی‌کند، اما به شما دیدی کلی در اصول مدیریت شاخه‌های مختلف می‌دهد و دانش ضمنی شما را به دانش عینی تبدیل می‌کند. با خواندن این کتاب گویی یک دوره‌ی فشرده MBA را گذرانده‌اید. کتاب ادعا ندارد که خودآموز دوره‌های MBA‌ است و تأکید هم کرده که: به گفته‌ی کارشناسان، خواندن MBA هیچ تضمینی برای موفقیت نیست اما حداقل کاری است که در عصر پیچیده‌ی رقابتی و متغیر امروز می‌توان انجام داد.