وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مدیریت توجه

مدیریت توجه

قرن بیست و یکم عصر حواس پرتی است

نیر ایال، نویسنده‌ای که پیشتر کتاب قلاب: چگونه محصولی بسازیم که مخاطب را شبانه‌روز درگیر کند؟ نوشته بود، این‌بار در جایگاه فردی که به دنبال راهی برای رهایی از اعتیادی است که آن کتاب ممکن بود ایجاد کند، ایستاده و دست روی موضوعی مهم‌تر و وسیع‌تر گذاشته است: موضوع حواس‌پرتی و مدیریت توجه! زیرا هنگامی که کتاب قلاب منتشر شد، در کنار آموزه‌های مفیدش برای مدیران محصول و طراحان خدمات فناورانه، این نگرانی را هم به وجود آورد که همه ما به نوعی اسیر فناوری و برنامه‌های کاربردی این طراحان شده و به قول  خود ایال، معتاد شده‌ایم . او برای رهایی از قید و بندهای این اعتیاد، دست به نوشتن کتاب مدیریت توجه زده است . آن هم در دوره‌ای که به بیان بسیاری از صاحب نظران، عصر حاضر عصر پریشان‌فکری یا به تعبیری همان حواس‌پرتی است .

مدیریت توجه

قرن بیست و یکم عصر حواس پرتی است

نیر ایال، نویسنده‌ای که پیشتر کتاب قلاب: چگونه محصولی بسازیم که مخاطب را شبانه‌روز درگیر کند؟ نوشته بود، این‌بار در جایگاه فردی که به دنبال راهی برای رهایی از اعتیادی است که آن کتاب ممکن بود ایجاد کند، ایستاده و دست روی موضوعی مهم‌تر و وسیع‌تر گذاشته است: موضوع حواس‌پرتی و مدیریت توجه! زیرا هنگامی که کتاب قلاب منتشر شد، در کنار آموزه‌های مفیدش برای مدیران محصول و طراحان خدمات فناورانه، این نگرانی را هم به وجود آورد که همه ما به نوعی اسیر فناوری و برنامه‌های کاربردی این طراحان شده و به قول  خود ایال، معتاد شده‌ایم . او برای رهایی از قید و بندهای این اعتیاد، دست به نوشتن کتاب مدیریت توجه زده است . آن هم در دوره‌ای که به بیان بسیاری از صاحب نظران، عصر حاضر عصر پریشان‌فکری یا به تعبیری همان حواس‌پرتی است .