برچسب: محمود مشرف آزاد تهرانی

پریشادخت شعر

تداعی «آزاد» از شعر فروغ

از منظر حواشی زندگی یک شاعر معاصر، بی‌شک فروغ رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص می‌دهد. نزدیک‌ترین شاعر به فروغ از این منظر احمد شاملوست با یک تفاوت، و آن اینکه حواشی زندگی شاملو را دو قطب مخالف هم تشکیل می‌دهند که یک سوی آن سراسر ستایش و سوی دیگر سراسر انکار است در حالی‌که در مورد فروغ کمتر کسی، حداقل تا امروز، آشکارا در نقطه‌ی مقابل ستایش او ایستاده است.

پریشادخت شعر

تداعی «آزاد» از شعر فروغ

از منظر حواشی زندگی یک شاعر معاصر، بی‌شک فروغ رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص می‌دهد. نزدیک‌ترین شاعر به فروغ از این منظر احمد شاملوست با یک تفاوت، و آن اینکه حواشی زندگی شاملو را دو قطب مخالف هم تشکیل می‌دهند که یک سوی آن سراسر ستایش و سوی دیگر سراسر انکار است در حالی‌که در مورد فروغ کمتر کسی، حداقل تا امروز، آشکارا در نقطه‌ی مقابل ستایش او ایستاده است.