برچسب: محمد جواد صابری

جان فاولز

پروانه‌های مرده و دو سرنوشت برای یک نفر

کلکسیونر در نکوهش ظاهربینی طبقه نوکیسه‎ای است که روح زندگی را می‎گیرد و آن را تبدیل به شیئی مرده می‎کند؛ مثل پروانه‎ای که زیبایی بال‎هایش نه وقتی در آسمان پرواز می‎کند که زمانی که مرده است و در کلکسیونی سنجاق شده، اهمیت دارد. در واقع فردریک نماد کسانی است که روح زندگی را می‎کشند و میراندا همان روح است. همزمانی نوشته شدن این رمان با زن در ریگ روان کوبو آبه می‎تواند دری بر کشف دغدغه نسلی از نویسندگان بگشاید که جنگ‎های ویرانگر را پشت سر گذاشته و در طلیعه دوران تازه ‌‎ای ایستاده‎ اند که آدم‎ها را به سمت تهی شدن و شیء وارگی می‎کشاند.

جان فاولز

پروانه‌های مرده و دو سرنوشت برای یک نفر

کلکسیونر در نکوهش ظاهربینی طبقه نوکیسه‎ای است که روح زندگی را می‎گیرد و آن را تبدیل به شیئی مرده می‎کند؛ مثل پروانه‎ای که زیبایی بال‎هایش نه وقتی در آسمان پرواز می‎کند که زمانی که مرده است و در کلکسیونی سنجاق شده، اهمیت دارد. در واقع فردریک نماد کسانی است که روح زندگی را می‎کشند و میراندا همان روح است. همزمانی نوشته شدن این رمان با زن در ریگ روان کوبو آبه می‎تواند دری بر کشف دغدغه نسلی از نویسندگان بگشاید که جنگ‎های ویرانگر را پشت سر گذاشته و در طلیعه دوران تازه ‌‎ای ایستاده‎ اند که آدم‎ها را به سمت تهی شدن و شیء وارگی می‎کشاند.