وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: محمدرضا شرفی خبوشان

کارخانه اسلحه سازی داوود داله

آن‌که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد

محمدرضا شرفی خبوشان در کارخانه اسلحه‌سازی داوود داله مخاطب را به درک خشونتِ زاییده از قدرت و عواقب آن می‌رساند. او برای نمایش این خشونت داستانش را از روایت بازی نوجوانانه‌ای شروع می‌کند تا در انتها مخاطب را به این قول برساند که هر که باد بکارد، جز طوفان درو نخواهد کرد.

کارخانه اسلحه سازی داوود داله

آن‌که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد

محمدرضا شرفی خبوشان در کارخانه اسلحه‌سازی داوود داله مخاطب را به درک خشونتِ زاییده از قدرت و عواقب آن می‌رساند. او برای نمایش این خشونت داستانش را از روایت بازی نوجوانانه‌ای شروع می‌کند تا در انتها مخاطب را به این قول برساند که هر که باد بکارد، جز طوفان درو نخواهد کرد.