وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: محاصره

یکی بود که خودش نبود

جاودانگی با افسانه‌ها

بارون لامبرتو همراه آنسلمو سفری به مصر می‌رود و رازی را در این سفر از فالگیری می‌شنود که زندگی‌اش را به کل زیر و رو می‌کند: مردی که نامش گفته می‌شود زنده می‌ماند. همین نام جاودان او را به دردسرهایی می‌اندازد که یکی آرزوی مرگ او را می‌کند و دیگرانی پول‌های او را طلب می‌کنند. جانی روداری در مسیر جوانی لامبرتو داستانی پر از اتفاقات عجیب و غریب و خنده‌دار را برای مخاطب روایت می‌کند.

یکی بود که خودش نبود

جاودانگی با افسانه‌ها

بارون لامبرتو همراه آنسلمو سفری به مصر می‌رود و رازی را در این سفر از فالگیری می‌شنود که زندگی‌اش را به کل زیر و رو می‌کند: مردی که نامش گفته می‌شود زنده می‌ماند. همین نام جاودان او را به دردسرهایی می‌اندازد که یکی آرزوی مرگ او را می‌کند و دیگرانی پول‌های او را طلب می‌کنند. جانی روداری در مسیر جوانی لامبرتو داستانی پر از اتفاقات عجیب و غریب و خنده‌دار را برای مخاطب روایت می‌کند.