وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مجله سخن

شرافت ادبی

پرویز ناتل خانلری 50 سال پیش درباره اهمیت شرافت ادبی نوشته است. او جوانمردی و شرافت را در کار ادبیات مهمتر از هر پیشه دیگری دانسته و مثال های متعددی هم در این باره آورده است. جالب اینجاست که در همان زمان هم یکی از مشکلات رایج در ادبیات، انتشار دوباره اثر ترجمه ای با نامی جدید و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مترجم اصلی بوده است.

خانلری این مطلب را در سرمقاله شماره اردیبهشت سال 1349 مجله سخن نوشته  و در پایان تاکید کرده که شرافت باید در همه ابعاد جامعه وجود داشته باشد تا همه بدانند که دفاع از منافع دیگران در حکم دفاع از منافع  شخصی خودشان است.

شرافت ادبی

پرویز ناتل خانلری 50 سال پیش درباره اهمیت شرافت ادبی نوشته است. او جوانمردی و شرافت را در کار ادبیات مهمتر از هر پیشه دیگری دانسته و مثال های متعددی هم در این باره آورده است. جالب اینجاست که در همان زمان هم یکی از مشکلات رایج در ادبیات، انتشار دوباره اثر ترجمه ای با نامی جدید و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مترجم اصلی بوده است.

خانلری این مطلب را در سرمقاله شماره اردیبهشت سال 1349 مجله سخن نوشته  و در پایان تاکید کرده که شرافت باید در همه ابعاد جامعه وجود داشته باشد تا همه بدانند که دفاع از منافع دیگران در حکم دفاع از منافع  شخصی خودشان است.