وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: مایک دیویس

سیاره زاغه ها

زاغه‌سازی جهانی

عمده معروفیت مایک دیویس نویسنده کتاب «سیاره زاغه‌ها» به واسطه انتقادهای رادیکال وی از تاثیر مخرب سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آمریکایی بر شهر و محیط زیست بوده است. دیویس در این کتاب با بررسی آماری روند توسعه شهرهایی که در ادبیات متداول تحت عنوان «جهان سوم» و «در حال توسعه» معرفی می‌شوند، نسبتی که امر شهری با اقتصاد نولیبرالیستی و سیاست های انقباضی متعاقب آن برقرار می‌کند را به تصویر می‌کشد.

سیاره زاغه ها

زاغه‌سازی جهانی

عمده معروفیت مایک دیویس نویسنده کتاب «سیاره زاغه‌ها» به واسطه انتقادهای رادیکال وی از تاثیر مخرب سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آمریکایی بر شهر و محیط زیست بوده است. دیویس در این کتاب با بررسی آماری روند توسعه شهرهایی که در ادبیات متداول تحت عنوان «جهان سوم» و «در حال توسعه» معرفی می‌شوند، نسبتی که امر شهری با اقتصاد نولیبرالیستی و سیاست های انقباضی متعاقب آن برقرار می‌کند را به تصویر می‌کشد.