سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ماگالی کلمر

پسر عزیزم تو اخراجی نوجوانان

به نام نوجوانان، به کام …؟

پسر عزیزم، تو اخراجی ماجرای نوجوانی است که خانواده‌اش او را به علت آزار و اذیت‌هایش از خانه اخراج می‌کنند. حالا او باید وکیل بگیرد و رفتارهای ناشایستش را تغییر دهد تا شاید بتواند دوباره به خانه برگردد. این کتاب در کنار روایت یک داستان نوجوانانه، مخاطب را برخی از مسائل قانونی و حقوقی هم آشنا می‌کند.

پسر عزیزم تو اخراجی نوجوانان

به نام نوجوانان، به کام …؟

پسر عزیزم، تو اخراجی ماجرای نوجوانی است که خانواده‌اش او را به علت آزار و اذیت‌هایش از خانه اخراج می‌کنند. حالا او باید وکیل بگیرد و رفتارهای ناشایستش را تغییر دهد تا شاید بتواند دوباره به خانه برگردد. این کتاب در کنار روایت یک داستان نوجوانانه، مخاطب را برخی از مسائل قانونی و حقوقی هم آشنا می‌کند.