سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: قصه

انجمن موش های آدم خوار

انجمن موش های آدم خوار

داستان انجمن موش‌های آدم‌خوار یکی از آثار موفق در حوزه‌ی بازنویسی قصه‌های عامیانه‌ی فارسی است. این اثر باز‌نوشته‌ای

انجمن موش های آدم خوار

انجمن موش های آدم خوار

داستان انجمن موش‌های آدم‌خوار یکی از آثار موفق در حوزه‌ی بازنویسی قصه‌های عامیانه‌ی فارسی است. این اثر باز‌نوشته‌ای