وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: قانون نوشتن

پنج قانون نوشتن

5 قانون کلاسیک نویسندگی که می‌توان آن‌ها را زیرپا گذاشت

قوانین. معلمان نویسندگی عاشق این هستند که با آن‌ها مانور بدهند و نویسندگان عاشق این هستند که به آن‌ها بچسبند. در حالی که قوانین مربوط به کارِ نوشتن می‌توانند نقطه شروع خوبی برای اجتناب از اشتباهات رایج باشند، استثنائات خودشان را هم دارند. کجاها می‌توان از این قوانین عدول کرد؟ جواب این سوال‌ها را می‌توان در مقاله‌ای یافت که آنجلی ساچدوا، مدرس نویسندگی خلاق در در دانشگاه پیتزبورگ نوشته و در سایت Creative Nonfiction منتشر شده است.

پنج قانون نوشتن

5 قانون کلاسیک نویسندگی که می‌توان آن‌ها را زیرپا گذاشت

قوانین. معلمان نویسندگی عاشق این هستند که با آن‌ها مانور بدهند و نویسندگان عاشق این هستند که به آن‌ها بچسبند. در حالی که قوانین مربوط به کارِ نوشتن می‌توانند نقطه شروع خوبی برای اجتناب از اشتباهات رایج باشند، استثنائات خودشان را هم دارند. کجاها می‌توان از این قوانین عدول کرد؟ جواب این سوال‌ها را می‌توان در مقاله‌ای یافت که آنجلی ساچدوا، مدرس نویسندگی خلاق در در دانشگاه پیتزبورگ نوشته و در سایت Creative Nonfiction منتشر شده است.