سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فلسفه

در باب یقین لودویگ ویتگنشتاین

در باب یقین

    اگر می دانید که این خود دست هست، مابقی را به خودتان وا می گذاریم. هنگامی

میانسالی

میانسالی

میانسالی می‌تواند یک بحران باشد. این مساله شاید برای خیلی از آدم‌ها تجربه شده باشد اما کریستوفر همیلتن

در باب یقین لودویگ ویتگنشتاین

در باب یقین

    اگر می دانید که این خود دست هست، مابقی را به خودتان وا می گذاریم. هنگامی

میانسالی

میانسالی

میانسالی می‌تواند یک بحران باشد. این مساله شاید برای خیلی از آدم‌ها تجربه شده باشد اما کریستوفر همیلتن