وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: فلسفه دوستی

فلسفه دوستی

دوستی‌های بدون فضیلت

دوستی از آن مفاهیم پیچیده‌ای است که در ابعاد مختلف از چرایی آن گرفته تا انواع دوستی می‌توان به آن پرداخت. آدم‌ها برای رهایی از تنهایی، خودخواهی، یا برپایه فضیلت و یا عشق‌ورزیدن و گاهی براساس منفعت با یکدیگر دوست می‌شوند. در کتاب فلسفه دوستی اثر الکساندر نهاماس به موارد یاد شده با در نظر گرفتن نگاه‌های مختلف به این مقوله پرداخته شده است.

فلسفه دوستی

دوستی‌های بدون فضیلت

دوستی از آن مفاهیم پیچیده‌ای است که در ابعاد مختلف از چرایی آن گرفته تا انواع دوستی می‌توان به آن پرداخت. آدم‌ها برای رهایی از تنهایی، خودخواهی، یا برپایه فضیلت و یا عشق‌ورزیدن و گاهی براساس منفعت با یکدیگر دوست می‌شوند. در کتاب فلسفه دوستی اثر الکساندر نهاماس به موارد یاد شده با در نظر گرفتن نگاه‌های مختلف به این مقوله پرداخته شده است.