سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فقر

نردبان شکسته

فقر یا احساس فقر؟

کیت پین در نردبان شکسته معتقد است فقر ارتباطی به رقم دارایی فرد ندارد بلکه امری است ذهنی و بسته به فهم انسان از رقابت‌های اجتماعی که در آن حضور دارد و این‌که خود را با چه کسانی مقایسه می‌کند و می‌توان آن را به طور خلاصه حاصل درک افراد از میزان نابرابری در رقابت‌های اجتماعی دانست. احساس فقر منجر به اضطراب، تنش اجتماعی، خشم و از همه مهم‌تر تنزل اخلاقیات، فاهمه و آسیب به سلامت می‌شود و چنین حسی صرفاً مختص طبقات فرودست و کم درآمد جامعه نیست بلکه شامل حال کسانی که متعلق به طبقات بالای جامعه و در حال افت طبقاتی یا جا ماندن از رقابت هستند هم می‌شود.

مهمان مامان

مهمان مامان

مهمان مامان، داستان بلندی است که در پانزده فصل کوتاه روایت می‌شود و وقایع آن یک بازه‌ی زمانی

نردبان شکسته

فقر یا احساس فقر؟

کیت پین در نردبان شکسته معتقد است فقر ارتباطی به رقم دارایی فرد ندارد بلکه امری است ذهنی و بسته به فهم انسان از رقابت‌های اجتماعی که در آن حضور دارد و این‌که خود را با چه کسانی مقایسه می‌کند و می‌توان آن را به طور خلاصه حاصل درک افراد از میزان نابرابری در رقابت‌های اجتماعی دانست. احساس فقر منجر به اضطراب، تنش اجتماعی، خشم و از همه مهم‌تر تنزل اخلاقیات، فاهمه و آسیب به سلامت می‌شود و چنین حسی صرفاً مختص طبقات فرودست و کم درآمد جامعه نیست بلکه شامل حال کسانی که متعلق به طبقات بالای جامعه و در حال افت طبقاتی یا جا ماندن از رقابت هستند هم می‌شود.

مهمان مامان

مهمان مامان

مهمان مامان، داستان بلندی است که در پانزده فصل کوتاه روایت می‌شود و وقایع آن یک بازه‌ی زمانی