سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فرنگی

مسافرت به ارمنستان و ایران

ایرانیان و اولین تلاش‌ها برای اخذ تمدن غربی

جنگ‌های ایران و روس در ابتدای قرن نوزدهم میلادی که با شکست‌های مفتضحانه همراه بود از وقایعی بود که ایرانیان را به فکر فرو برد که چرا تا این حد در مقابل غربیان دست پایین را پیدا کرده‌اند. سفرنامه‌های اروپاییانی که برای امور دیپلماتیک به ایران سفر کرده بودند، جزو بهترین آثار جهت شناخت رویکرد و عواطف حاکمان و نخبگان ایرانی در زمان شکست از روس‌ها هستند و در میان همه آن‌ها «پیر آمدی ژوبر» فرانسوی، فرستاده‌ی ناپلئون به دربار قاجار، بیش از همگان به این مسئله یعنی افکار و عواطف نخبگان سیاسی و درباریان ایران در قبال شکست از روس پرداخته است.

مسافرت به ارمنستان و ایران

ایرانیان و اولین تلاش‌ها برای اخذ تمدن غربی

جنگ‌های ایران و روس در ابتدای قرن نوزدهم میلادی که با شکست‌های مفتضحانه همراه بود از وقایعی بود که ایرانیان را به فکر فرو برد که چرا تا این حد در مقابل غربیان دست پایین را پیدا کرده‌اند. سفرنامه‌های اروپاییانی که برای امور دیپلماتیک به ایران سفر کرده بودند، جزو بهترین آثار جهت شناخت رویکرد و عواطف حاکمان و نخبگان ایرانی در زمان شکست از روس‌ها هستند و در میان همه آن‌ها «پیر آمدی ژوبر» فرانسوی، فرستاده‌ی ناپلئون به دربار قاجار، بیش از همگان به این مسئله یعنی افکار و عواطف نخبگان سیاسی و درباریان ایران در قبال شکست از روس پرداخته است.