سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: فرانس بیزو

بوم نقاشی

از جلد کتاب به جای بوم نقاشی استفاده می‌کنم!

فرانس بیزو هنرمندی است که روی جلد کتاب‌ها کار می‌کند. البته اشتباه نکنید او طراح جلد کتاب نیست. بلکه روی جلد کتاب‌ها نقاشی می‌کند. در واقع برای نقاشی‌هایش به جای بوم از جلد کتاب‌ها استفاده می‌کند.
طرح جلدهای مینیمالیستی، امضای اصلی ناشران رده بالای فرانسوی است. پرهیز از هرگونه تزیینات، نوعی روشنفکری متکبرانه را به رخ می‌کشد. اعتقاد به این که کلمات، نیازی به تصاویر ندارند و فضیلت جملات، به تنهایی، کفایت می‌کند. از قضا همین جلدها بیشتر از همه فرانس بیزو را برای به هم ریختن مینی‌مالیسم فرانسوی‌شان تحریک می‌کند.

بوم نقاشی

از جلد کتاب به جای بوم نقاشی استفاده می‌کنم!

فرانس بیزو هنرمندی است که روی جلد کتاب‌ها کار می‌کند. البته اشتباه نکنید او طراح جلد کتاب نیست. بلکه روی جلد کتاب‌ها نقاشی می‌کند. در واقع برای نقاشی‌هایش به جای بوم از جلد کتاب‌ها استفاده می‌کند.
طرح جلدهای مینیمالیستی، امضای اصلی ناشران رده بالای فرانسوی است. پرهیز از هرگونه تزیینات، نوعی روشنفکری متکبرانه را به رخ می‌کشد. اعتقاد به این که کلمات، نیازی به تصاویر ندارند و فضیلت جملات، به تنهایی، کفایت می‌کند. از قضا همین جلدها بیشتر از همه فرانس بیزو را برای به هم ریختن مینی‌مالیسم فرانسوی‌شان تحریک می‌کند.