وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: عزاداری

آوای پیانو زیر چترهای رنگی

سفری به سوی پذیرش مرگ

سه ماه بود که هر روز آرزو می‌کردم کاش فرصت این را داشتم تا به بابا پیش از مرگش چیزی بگویم. بهش بگویم که عاشقش بودم، بهش احتیاج داشتم. به او که پل بین من و مامان بود بگویم که نبودنش من را می‌ترساند. آن روز بد فقط بابا را از من نگرفته بود، مامان را هم گرفته بود

آوای پیانو زیر چترهای رنگی

سفری به سوی پذیرش مرگ

سه ماه بود که هر روز آرزو می‌کردم کاش فرصت این را داشتم تا به بابا پیش از مرگش چیزی بگویم. بهش بگویم که عاشقش بودم، بهش احتیاج داشتم. به او که پل بین من و مامان بود بگویم که نبودنش من را می‌ترساند. آن روز بد فقط بابا را از من نگرفته بود، مامان را هم گرفته بود