سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: عبدالله کوثری

چرا ادبیات؟

چرا ادبیات؟

چرا ادبیات؟ مجموعه‌ای از سه مطلب و یک گفت‌وگو با یوسا است.هر سه مطلب و مصاحبه پایانی کمک

شعرهای جورج سفریس پناه اساطیر

در پناه اساطیر

جورج سفریس شاعری است که در پی نشان دادن نشانه‌های زندگی جهان اساطیری در روند مدرن شدن انسان و هویت اومانیستی هنر در میانه‌ی قرن بیست است. او به خرد بودن و در عین حال کلان بودن انسان اشاره می‌کند. انسانی که اساطیر را می‌سازد تا در پناه قدرت آنها در ناخودآگاه خویشتن به نقطه‌ی امنی برسد. لااقل به قول خودش به مرز برسد. رسیدن مسئله‌ی اصلی انسان ِ شعر جورج سفریس است.

چرا ادبیات؟

چرا ادبیات؟

چرا ادبیات؟ مجموعه‌ای از سه مطلب و یک گفت‌وگو با یوسا است.هر سه مطلب و مصاحبه پایانی کمک

شعرهای جورج سفریس پناه اساطیر

در پناه اساطیر

جورج سفریس شاعری است که در پی نشان دادن نشانه‌های زندگی جهان اساطیری در روند مدرن شدن انسان و هویت اومانیستی هنر در میانه‌ی قرن بیست است. او به خرد بودن و در عین حال کلان بودن انسان اشاره می‌کند. انسانی که اساطیر را می‌سازد تا در پناه قدرت آنها در ناخودآگاه خویشتن به نقطه‌ی امنی برسد. لااقل به قول خودش به مرز برسد. رسیدن مسئله‌ی اصلی انسان ِ شعر جورج سفریس است.