وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: عباس مخبر

سفر قهرمان

قهرمان هزارچهره که بود؟

کتاب سفر قهرمان برآمده از فیلم سفر قهرمان: دنیای جوزف کمبل است. در این کتاب که به صورت سؤال و جواب با جوزف کمبل و در قالب سفر قهرمان فصل‌بندی شده، مخاطب ضمن آشنایی با اندیشه‌ها، مطالعات و سیر زندگی این اسطوره‌شناس بزرگ با نظرات او درباره‌ی ارتباط میان اسطوره‌شناسی با علم، هنر، فلسفه، ادبیات، عرفان، دین و… آشنا می‌شود.

سفر قهرمان

قهرمان هزارچهره که بود؟

کتاب سفر قهرمان برآمده از فیلم سفر قهرمان: دنیای جوزف کمبل است. در این کتاب که به صورت سؤال و جواب با جوزف کمبل و در قالب سفر قهرمان فصل‌بندی شده، مخاطب ضمن آشنایی با اندیشه‌ها، مطالعات و سیر زندگی این اسطوره‌شناس بزرگ با نظرات او درباره‌ی ارتباط میان اسطوره‌شناسی با علم، هنر، فلسفه، ادبیات، عرفان، دین و… آشنا می‌شود.