برچسب: طوطی

طوطی

خلاصه‌ داستان دو جوان یکه‌بزن و تقریباً همیشه مست، به نام هاشم (راوی) و بهروز شب‌های خود را

طوطی

خلاصه‌ داستان دو جوان یکه‌بزن و تقریباً همیشه مست، به نام هاشم (راوی) و بهروز شب‌های خود را