سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: طبقه متوسط

خاموش‌خانه

زندگی دیگران

خاموش‌خانه داستان سرراستی دارد، یک کارمند نسبتاً رده بالا در یکی از مأموریت‌های برون‌مرزی‌اش، یک دستگاه شنود که به شکل یک خودکار است را با خود به ایران می‌آورد. جادوی این خودکار زندگی سرد و ساکتش را برای همیشه عوض می‌کند. قهرمان خاموش‌خانه شخصیتی خنثی و خاکستری‌ست و ورود خودکار به زندگی‌اش مثل این است که همچون بچه‌ا‌ی کوچک، گیج و از همه‌جا بی‌خبر چوب در لانه‌ی زنبورها کند و از اسرار دنیا آگاه شود.

خاموش‌خانه

زندگی دیگران

خاموش‌خانه داستان سرراستی دارد، یک کارمند نسبتاً رده بالا در یکی از مأموریت‌های برون‌مرزی‌اش، یک دستگاه شنود که به شکل یک خودکار است را با خود به ایران می‌آورد. جادوی این خودکار زندگی سرد و ساکتش را برای همیشه عوض می‌کند. قهرمان خاموش‌خانه شخصیتی خنثی و خاکستری‌ست و ورود خودکار به زندگی‌اش مثل این است که همچون بچه‌ا‌ی کوچک، گیج و از همه‌جا بی‌خبر چوب در لانه‌ی زنبورها کند و از اسرار دنیا آگاه شود.