سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شفیعی کدکنی

عقاب دوراهی عقاب ماندن یا زاغ شدن

دوراهی عقاب ماندن یا زاغ شدن؟

از عقاب که سروده‌ی پرویز ناتل خانلری است به‌عنوان یکی از شناخته‌ترین آثار معاصر شعر فارسی یاد می‌شود.  اما این نخستین‌بار است که چنین اثر ماندگاری در قالب یک کتاب مستقل به دست مخاطب کودک و نوجوان می‌رسد. اما چرا پرداختن به این کتاب مهم است؟ قطعاً دیدن نام نورالدین زرین‌کلک و محمدرضا شفیعی کدکنی بر روی جلد این کتاب، خبر از انتشار کتابی نفیس و چندوجهی به ما می‌دهد.

عقاب دوراهی عقاب ماندن یا زاغ شدن

دوراهی عقاب ماندن یا زاغ شدن؟

از عقاب که سروده‌ی پرویز ناتل خانلری است به‌عنوان یکی از شناخته‌ترین آثار معاصر شعر فارسی یاد می‌شود.  اما این نخستین‌بار است که چنین اثر ماندگاری در قالب یک کتاب مستقل به دست مخاطب کودک و نوجوان می‌رسد. اما چرا پرداختن به این کتاب مهم است؟ قطعاً دیدن نام نورالدین زرین‌کلک و محمدرضا شفیعی کدکنی بر روی جلد این کتاب، خبر از انتشار کتابی نفیس و چندوجهی به ما می‌دهد.