وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: شعر فارسی

از دریچه ماه

فریدون مشیری یکی از شاعرانی است که برخی از شعرهایش شاید از خودش مشهورتر باشند. شعری مثل کوچه

زمستان

زمستان

مهدی اخوان ثالث یکی از مهمترین پیروان شعر نیمایوشیج است که برخی از منتقدان شعر او را شعر

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

آینه در آینه

آینه در آینه

هوشنگ ابتهاج برجسته‌ترین غزل‌سرای معاصر و سراینده‌ی بخشی از ماندگارترین شعرها و ترانه‌های ایرانی است. او که در

تولدی دیگر

تولدی دیگر

فروغ فرخزاد بزرگترین شاعر زن تاریخ ادبیات ایران و یکی از بزرگترین شاعران معاصر است. او که کارش

از دریچه ماه

فریدون مشیری یکی از شاعرانی است که برخی از شعرهایش شاید از خودش مشهورتر باشند. شعری مثل کوچه

زمستان

زمستان

مهدی اخوان ثالث یکی از مهمترین پیروان شعر نیمایوشیج است که برخی از منتقدان شعر او را شعر

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

آینه در آینه

آینه در آینه

هوشنگ ابتهاج برجسته‌ترین غزل‌سرای معاصر و سراینده‌ی بخشی از ماندگارترین شعرها و ترانه‌های ایرانی است. او که در

تولدی دیگر

تولدی دیگر

فروغ فرخزاد بزرگترین شاعر زن تاریخ ادبیات ایران و یکی از بزرگترین شاعران معاصر است. او که کارش