سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شاهنامه خوانی

داستان های شاهنامه

داستان‌های شاهنامه

عنوان ساده و سرراست کتاب شاید جذاب نباشد یا تکراری به نظر بیاید، اما حواستان باشد که وقتی

سی قصه از شاهنامه

سی قصه از شاهنامه

چاپ‌ اول کتاب، در سال 1371، با عنوان آفرین فردوسی منتشر شد. در چاپ‌های بعدی، سی قصه از

داستان های شاهنامه

داستان‌های شاهنامه

عنوان ساده و سرراست کتاب شاید جذاب نباشد یا تکراری به نظر بیاید، اما حواستان باشد که وقتی

سی قصه از شاهنامه

سی قصه از شاهنامه

چاپ‌ اول کتاب، در سال 1371، با عنوان آفرین فردوسی منتشر شد. در چاپ‌های بعدی، سی قصه از