برچسب: سیروس نوذری

کپور در آب‌های سیاه

به دور شده میان درناها

در مجموعه‌ی کپور در آب‌های سیاه با وجه اشتراکی که «حیوان» است روبروییم. نوذری در مجموعه های پیشین هم اشعار زیادی با حضور حیوان نوشته بود اما این مجموعه را کاملا وقف کلاغ‌ها و ماهی‌ها و گربه‌ها کرده. او شاعری‌ست که دور از سوژه می‌ایستد و تا آنجا که می‌شود از دست‌کاری انسانی جلوگیری می‌کند. می‌گذارد طبیعت کار خود را کند. البته در شعرهای این مجموعه عناصر انسانی وجود دارد اما انسان در این کتاب، ناظر است. نگاه می‌کند به این‌که کپورها چگونه مخفی‌اند در آب‌های سیاه…

کپور در آب‌های سیاه

به دور شده میان درناها

در مجموعه‌ی کپور در آب‌های سیاه با وجه اشتراکی که «حیوان» است روبروییم. نوذری در مجموعه های پیشین هم اشعار زیادی با حضور حیوان نوشته بود اما این مجموعه را کاملا وقف کلاغ‌ها و ماهی‌ها و گربه‌ها کرده. او شاعری‌ست که دور از سوژه می‌ایستد و تا آنجا که می‌شود از دست‌کاری انسانی جلوگیری می‌کند. می‌گذارد طبیعت کار خود را کند. البته در شعرهای این مجموعه عناصر انسانی وجود دارد اما انسان در این کتاب، ناظر است. نگاه می‌کند به این‌که کپورها چگونه مخفی‌اند در آب‌های سیاه…