سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سیاست

استبداد سازش در جستجوی جامعه بلندمدت

در ستایشِ سازش

«در جستجوی جامعه‌ی بلند‌مدت» مصاحبه‌ی بلندی است که در سال 92 طی سه جلسه با همایون کاتوزیان انجام شده است. کاتوزیان در نظریه جامعه‌ی کوتاه‌مدت مدعی است که ایران در طول تاریخ خود، به خصوص تا مشروطه دچار چرخه استبداد – هرج و مرج – استبداد بوده است. کتاب اما محدود به صحبت در این خصوص نیست و به تناسب‌ِ روند بحث از موضوعات دیگری چون تقدم یا تأخر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، تأثیر نفت بر روند توسعه، مدل توسعه‌ی چین، جامعه مدنی و … سخن به میان آمده و کتاب را خواندنی می‌کند.

استبداد سازش در جستجوی جامعه بلندمدت

در ستایشِ سازش

«در جستجوی جامعه‌ی بلند‌مدت» مصاحبه‌ی بلندی است که در سال 92 طی سه جلسه با همایون کاتوزیان انجام شده است. کاتوزیان در نظریه جامعه‌ی کوتاه‌مدت مدعی است که ایران در طول تاریخ خود، به خصوص تا مشروطه دچار چرخه استبداد – هرج و مرج – استبداد بوده است. کتاب اما محدود به صحبت در این خصوص نیست و به تناسب‌ِ روند بحث از موضوعات دیگری چون تقدم یا تأخر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، تأثیر نفت بر روند توسعه، مدل توسعه‌ی چین، جامعه مدنی و … سخن به میان آمده و کتاب را خواندنی می‌کند.