برچسب: سپیده ثقفیان

مردم نگاری

زنانگی در یک محله‌ی فراموش شده

ثفقیان سعی دارد این مردم‌نگاری را به کاری عملی در جهت فهم خطرات این اندیشه در ایران بدل کند که می‌توان براساس زندگی زنان طبقه متوسط یک نتیجه کلی درباره همه زنان گرفت. می‌خواهد به این نکته بپردازد که اگرچه برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند نظمی یک‌پارچه برای تمام محله‌ها و افراد با هر سنت و جغرافیا و فرهنگی ایجاد کنند اما چنین تلاشی خطرات و نتایج مضری به دنبال خواهد داشت و در نهایت می‌خواهد به پاسخ این سوال برسد که آیا اصلاً لازم است که یک نظم یک‌پارچه و نوین از همه ما صورت‌های یکسانی بسازد؟

مردم نگاری

زنانگی در یک محله‌ی فراموش شده

ثفقیان سعی دارد این مردم‌نگاری را به کاری عملی در جهت فهم خطرات این اندیشه در ایران بدل کند که می‌توان براساس زندگی زنان طبقه متوسط یک نتیجه کلی درباره همه زنان گرفت. می‌خواهد به این نکته بپردازد که اگرچه برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند نظمی یک‌پارچه برای تمام محله‌ها و افراد با هر سنت و جغرافیا و فرهنگی ایجاد کنند اما چنین تلاشی خطرات و نتایج مضری به دنبال خواهد داشت و در نهایت می‌خواهد به پاسخ این سوال برسد که آیا اصلاً لازم است که یک نظم یک‌پارچه و نوین از همه ما صورت‌های یکسانی بسازد؟