سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سپیده ثقفیان

مردم نگاری ، زنانگی

زنانگی در یک محله‌ی فراموش شده

ثفقیان سعی دارد این مردم‌نگاری را به کاری عملی در جهت فهم خطرات این اندیشه در ایران بدل کند که می‌توان براساس زندگی و زنانگی زنان طبقه متوسط یک نتیجه کلی درباره همه زنان گرفت. می‌خواهد به این نکته بپردازد که اگرچه برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند نظمی یک‌پارچه برای تمام محله‌ها و افراد با هر سنت و جغرافیا و فرهنگی ایجاد کنند اما چنین تلاشی خطرات و نتایج مضری به دنبال خواهد داشت و در نهایت می‌خواهد به پاسخ این سوال برسد که آیا اصلاً لازم است که یک نظم یک‌پارچه و نوین از همه ما صورت‌های یکسانی بسازد؟

مردم نگاری ، زنانگی

زنانگی در یک محله‌ی فراموش شده

ثفقیان سعی دارد این مردم‌نگاری را به کاری عملی در جهت فهم خطرات این اندیشه در ایران بدل کند که می‌توان براساس زندگی و زنانگی زنان طبقه متوسط یک نتیجه کلی درباره همه زنان گرفت. می‌خواهد به این نکته بپردازد که اگرچه برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند نظمی یک‌پارچه برای تمام محله‌ها و افراد با هر سنت و جغرافیا و فرهنگی ایجاد کنند اما چنین تلاشی خطرات و نتایج مضری به دنبال خواهد داشت و در نهایت می‌خواهد به پاسخ این سوال برسد که آیا اصلاً لازم است که یک نظم یک‌پارچه و نوین از همه ما صورت‌های یکسانی بسازد؟