وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سوگ

من جا ماندم

من جا ماندم

من جا ماندم کتابی است درباره پدری که همسر و دو فرزندش را در فاجعه شلیک به هواپیمای

سوگ مادر

سوگ مادر

دیروز برای واکسن نه‌ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛ جایی

خاطرات سوگواری

خاطرات سوگواری

دیروز برای واکسن نه ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛

خاطرات عشق از دست رفته

سوگواری باشکوه

روایت اریک امانوئل اشمیت در  کتاب خاطرات عشق از دست رفته، از روزهای بعد از مرگ مادرش سوگواری‌ای است سراسر عشق برای عشقی که از دست رفته. روایتی که به زیبایی اضطراب و آشفتگیِ روزهای فقدان را بازمی‌نمایاند، و درست مثل روزهای فقدان مدام اوج می‌گیرد و فرود می‌آید. ولی این تمام ماجرا نیست و نویسنده از یک جایی به بعد به دنبال کشف رازی است که تمام زندگی ذهنش را مشغول می‌کرده؛ رازی که همچون معمایی جذاب خواننده را با خود می‌کشاند

من جا ماندم

من جا ماندم

من جا ماندم کتابی است درباره پدری که همسر و دو فرزندش را در فاجعه شلیک به هواپیمای

سوگ مادر

سوگ مادر

دیروز برای واکسن نه‌ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛ جایی

خاطرات سوگواری

خاطرات سوگواری

دیروز برای واکسن نه ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛

خاطرات عشق از دست رفته

سوگواری باشکوه

روایت اریک امانوئل اشمیت در  کتاب خاطرات عشق از دست رفته، از روزهای بعد از مرگ مادرش سوگواری‌ای است سراسر عشق برای عشقی که از دست رفته. روایتی که به زیبایی اضطراب و آشفتگیِ روزهای فقدان را بازمی‌نمایاند، و درست مثل روزهای فقدان مدام اوج می‌گیرد و فرود می‌آید. ولی این تمام ماجرا نیست و نویسنده از یک جایی به بعد به دنبال کشف رازی است که تمام زندگی ذهنش را مشغول می‌کرده؛ رازی که همچون معمایی جذاب خواننده را با خود می‌کشاند