سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: سوگ

من جا ماندم

من جا ماندم

من جا ماندم کتابی است درباره پدری که همسر و دو فرزندش را در فاجعه شلیک به هواپیمای

سوگ مادر

سوگ مادر

سوگ مادر   دیروز برای واکسن نه‌ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی

خاطرات سوگواری

دیروز برای واکسن نه ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛

من جا ماندم

من جا ماندم

من جا ماندم کتابی است درباره پدری که همسر و دو فرزندش را در فاجعه شلیک به هواپیمای

سوگ مادر

سوگ مادر

سوگ مادر   دیروز برای واکسن نه‌ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی

خاطرات سوگواری

دیروز برای واکسن نه ماهگی بچه رفتیم. وقتی پرستار آمد من دور شدم و آن سوی تخت ایستادم؛