سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سوزان ورده

قدم های کوچک

همه‌ی ما خواهان جهانی بهتریم. دنیایی که در آن از ظلم و بی‌عدالتی خبری نیست و همه‌ی انسانها در تلاش برای رسیدن به آرزوهای فردی و جمعی‌شان هستند… حتی اگر گاهاً خودمان امیدی به چنین دنیایی نداشته باشیم، آن را برای کودکان آرزو می‌کنیم. خوانش کتاب «من یک نفر هستم، اما…» آنجایی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که در‌می‌یابیم این ما هستیم که می‌توانیم جهان کوچک خودمان را تغییر دهیم. رسیدن به جهانی بهتر نه یک رویا، که تبدیل به هدف می‌شود.

قدم های کوچک

همه‌ی ما خواهان جهانی بهتریم. دنیایی که در آن از ظلم و بی‌عدالتی خبری نیست و همه‌ی انسانها در تلاش برای رسیدن به آرزوهای فردی و جمعی‌شان هستند… حتی اگر گاهاً خودمان امیدی به چنین دنیایی نداشته باشیم، آن را برای کودکان آرزو می‌کنیم. خوانش کتاب «من یک نفر هستم، اما…» آنجایی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که در‌می‌یابیم این ما هستیم که می‌توانیم جهان کوچک خودمان را تغییر دهیم. رسیدن به جهانی بهتر نه یک رویا، که تبدیل به هدف می‌شود.