برچسب: سهیل کارآگاه

سینما رکس

رستگاری به‌روش سوختن در سینما جهنم

«شب ۲۸ مرداد سال ۵۷ بویی عجیب محله‌های آبادان را در بر گرفت. تا آن ساعت هیچ‌بویی غلیظ‌تر از بوی گَسِ گِیس به‌مشام نرسیده‌بود» پژوهشِ مستندِ کریم نیکونظر درباره‌ی فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس، مستقیماً به شبهات در این‌زمینه پاسخ نمی‌دهد؛ بلکه در قالب شش گزارش رواییِ خواندنی، شواهد و مدارک موجود را در بازه‌ی مکانی و زمانیِ وسیعی (وسیع‌تر از آبادان و مرداد ۵۷) به نظم می‌کشد. هرچه در طول کتاب پیش می‌رویم، دچار تردیدهای بیش‌تری درباره جزئیات حادثه می‌شویم.

سینما رکس

رستگاری به‌روش سوختن در سینما جهنم

«شب ۲۸ مرداد سال ۵۷ بویی عجیب محله‌های آبادان را در بر گرفت. تا آن ساعت هیچ‌بویی غلیظ‌تر از بوی گَسِ گِیس به‌مشام نرسیده‌بود» پژوهشِ مستندِ کریم نیکونظر درباره‌ی فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس، مستقیماً به شبهات در این‌زمینه پاسخ نمی‌دهد؛ بلکه در قالب شش گزارش رواییِ خواندنی، شواهد و مدارک موجود را در بازه‌ی مکانی و زمانیِ وسیعی (وسیع‌تر از آبادان و مرداد ۵۷) به نظم می‌کشد. هرچه در طول کتاب پیش می‌رویم، دچار تردیدهای بیش‌تری درباره جزئیات حادثه می‌شویم.