برچسب: سمیرا چراغ‌پور

فروغ از نگاه محمد حقوقی

محمد حقوقی مجموعه‌ی پنج جلدی شعر زمان ما را درباره‌ی احمد شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان‌ثالث و نیمایوشیج نوشته است. در این کتاب‌ها او عموماً تلاش کرده از هر شاعر چند شعر قوی‌تر را که ساختار منسجم‌تری دارند، انتخاب کرده و درباره‌شان بنویسد. این نوشته مرور و نقدی است به جلدی که مؤلف آن را به شعرهای فروغ اختصاص داده، کتابی که اگرچه ممکن است برای اهالی حرفه‌ای شعر و ادبیات نقص‌هایی داشته باشد اما برای شناخت اولیه‌ی شاعر و دانشجویان ادبیات اثر مهمی است. 

فروغ از نگاه محمد حقوقی

محمد حقوقی مجموعه‌ی پنج جلدی شعر زمان ما را درباره‌ی احمد شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان‌ثالث و نیمایوشیج نوشته است. در این کتاب‌ها او عموماً تلاش کرده از هر شاعر چند شعر قوی‌تر را که ساختار منسجم‌تری دارند، انتخاب کرده و درباره‌شان بنویسد. این نوشته مرور و نقدی است به جلدی که مؤلف آن را به شعرهای فروغ اختصاص داده، کتابی که اگرچه ممکن است برای اهالی حرفه‌ای شعر و ادبیات نقص‌هایی داشته باشد اما برای شناخت اولیه‌ی شاعر و دانشجویان ادبیات اثر مهمی است.