برچسب: سفر با کتاب

سفر به دور اتاقم

تسخر به آزادی

آیا سفرکردن در معنای مرسومش نمی‌تواند برای آدم‌هایی بیهوده و کسل‌کننده باشد؟ در دنیای بیرون از زندان و انزوا چه خبر است؟ کدام مقصد کشف نشده برای مای مسافر باقی مانده تا پرچمی به نام خودمان را بر فرازش برپا کنیم؟ یک افسر فرانسوی که در دوئل با افسری ایتالیایی پیروز شده و به عنوان مجازات شش هفته حبس خانگی گرفته، روزنوشت‌هایش از دوران حبس‌خانگی را تبدیل به این کتاب کرده است. سفرنامه‌ای کوتاه، زندگی‌نامه‌ای خودنوشت و اعتراف‌های مردی که می‌خواهد تهدیدِ محکومیت را به فرصتی برای لذّت بدل کند.

 

سفر با کتاب

سفر با کتاب

کتابی که در حال مطالعه‌ی آن هستید شما را به کدام نقطه دنیا برده است؟

سفر به دور اتاقم

تسخر به آزادی

آیا سفرکردن در معنای مرسومش نمی‌تواند برای آدم‌هایی بیهوده و کسل‌کننده باشد؟ در دنیای بیرون از زندان و انزوا چه خبر است؟ کدام مقصد کشف نشده برای مای مسافر باقی مانده تا پرچمی به نام خودمان را بر فرازش برپا کنیم؟ یک افسر فرانسوی که در دوئل با افسری ایتالیایی پیروز شده و به عنوان مجازات شش هفته حبس خانگی گرفته، روزنوشت‌هایش از دوران حبس‌خانگی را تبدیل به این کتاب کرده است. سفرنامه‌ای کوتاه، زندگی‌نامه‌ای خودنوشت و اعتراف‌های مردی که می‌خواهد تهدیدِ محکومیت را به فرصتی برای لذّت بدل کند.

 

سفر با کتاب

سفر با کتاب

کتابی که در حال مطالعه‌ی آن هستید شما را به کدام نقطه دنیا برده است؟