برچسب: سروانتس

دن کیشوت

دن کیشوت

مگر می‌شود با آسیاب‌های بادی جنگید؟ مگر می‌شود به جنگ باد رفت؟ مگر می‌‌شود کاروانسرا را به‌جای قلعه

دن کیشوت

دن کیشوت

مگر می‌شود با آسیاب‌های بادی جنگید؟ مگر می‌شود به جنگ باد رفت؟ مگر می‌‌شود کاروانسرا را به‌جای قلعه