برچسب: سبک زندگی

سبک زندگی

توسعه لذت‌های زندگی

توسعه لذت‌های زندگی در حقیقت یک کتابچه کاربردی برای تغییر سبک زندگی است. نویسنده کتاب می‌کوشد در چند فصل به مرور از تغییر نوع نگاه خواننده را به وادی کاربردی تغییرات زندگی بکشاند.

سبک زندگی

توسعه لذت‌های زندگی

توسعه لذت‌های زندگی در حقیقت یک کتابچه کاربردی برای تغییر سبک زندگی است. نویسنده کتاب می‌کوشد در چند فصل به مرور از تغییر نوع نگاه خواننده را به وادی کاربردی تغییرات زندگی بکشاند.