وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: سایه اقتصادینیا

له و علیه ویرایش

له و علیه ویرایش

له و علیه ویرایش مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و مقاله‌های سایه اقتصادی‌نیا درباره‌ی ویرایش است. او قبلاً این مقاله‌ها

گفت‌وگو با نویسندگان

گفت‌وگو با نویسندگان معاصر

وینش در سالی که گذشت به‌تدریج مجموعه‌ای از گفت‌وگوها را شکل داده تا در کنار معرفی و نقد جدیدترین کتاب‌ها به مخاطب تصویر روشن‌تری از وضعیت ادبیات داستانی کشورمان ارائه کند. گفت‌وگو با نویسندگان معاصر ایرانی پروژه‌ای است که تازه در وینش شروع شده و به محض فراهم شدن دوباره‌ی شرایط گفت‌وگو، از سر گرفته خواهد شد. بهانه‌ی هر مصاحبه چاپ کتاب جدیدی از نویسنده بوده در کنار توجهی که به موقعیت ادبی او داشته‌ایم.

له و علیه ویرایش

له و علیه ویرایش

له و علیه ویرایش مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و مقاله‌های سایه اقتصادی‌نیا درباره‌ی ویرایش است. او قبلاً این مقاله‌ها

گفت‌وگو با نویسندگان

گفت‌وگو با نویسندگان معاصر

وینش در سالی که گذشت به‌تدریج مجموعه‌ای از گفت‌وگوها را شکل داده تا در کنار معرفی و نقد جدیدترین کتاب‌ها به مخاطب تصویر روشن‌تری از وضعیت ادبیات داستانی کشورمان ارائه کند. گفت‌وگو با نویسندگان معاصر ایرانی پروژه‌ای است که تازه در وینش شروع شده و به محض فراهم شدن دوباره‌ی شرایط گفت‌وگو، از سر گرفته خواهد شد. بهانه‌ی هر مصاحبه چاپ کتاب جدیدی از نویسنده بوده در کنار توجهی که به موقعیت ادبی او داشته‌ایم.