سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ساناز تولاییان

نقشه‌ها

قدم به دنیای ناشناخته‌ها

«نقشه‌هایی برای گم شدن»، مجموعه جستارهای ربکا سولنیت است، نویسنده‌ای که به ژرف‌اندیشی و تغییر نگاه مخاطبانش شهرت دارد. این جستارها دعوتی به حرکت و یک‌جا نماندن و سفر است؛ چه سفر به معنای رایج رفتن از جایی به جای دیگر برای کشف دنیاهای تازه و چه سفر به معنای حرکت از سطح به عمق مسائل برای شناخت دقیق‌تر آنها. سولنیت در مقام نویسنده، کنش‌گر اجتماعی و پژوهشگر با این جستارها ضیافتی پرشور راه‌انداخته که چشم‌اندازهای بیرون و درون ما را وسعت می‌بخشد.

نقشه‌ها

قدم به دنیای ناشناخته‌ها

«نقشه‌هایی برای گم شدن»، مجموعه جستارهای ربکا سولنیت است، نویسنده‌ای که به ژرف‌اندیشی و تغییر نگاه مخاطبانش شهرت دارد. این جستارها دعوتی به حرکت و یک‌جا نماندن و سفر است؛ چه سفر به معنای رایج رفتن از جایی به جای دیگر برای کشف دنیاهای تازه و چه سفر به معنای حرکت از سطح به عمق مسائل برای شناخت دقیق‌تر آنها. سولنیت در مقام نویسنده، کنش‌گر اجتماعی و پژوهشگر با این جستارها ضیافتی پرشور راه‌انداخته که چشم‌اندازهای بیرون و درون ما را وسعت می‌بخشد.