سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: زهرا عبدی

تاریکی معلق روز زهرا عبدی

پل‌های معلق

تاریکی معلق روز مانند صفحه‌ی حوادث روزنامه به تمامی سرتیترهای خبری مهم می‌‌پردازد. اسیدپاشی و قربانیان آن، کارتل‌‌های توزیع مواد مخدر، مشکلات جانبازان اعصاب و روان و نامهربانی جامعه پزشکی با آنها، ناامنیِ زندگیِ یک مهاجر، حضور داعش در سوریه، فضای پر از دروغ و نیرنگ رسانه‌‌ها… و در پس تمام این‌ها روابط متزلزل و منفعت‌طلبانه‌ی میان افراد را نشان می‌دهد و تنهایی هرکدامشان میان تمام شلوغی‌‌هایی که برای خود ساخته‌‌اند.

تاریکی معلق روز زهرا عبدی

پل‌های معلق

تاریکی معلق روز مانند صفحه‌ی حوادث روزنامه به تمامی سرتیترهای خبری مهم می‌‌پردازد. اسیدپاشی و قربانیان آن، کارتل‌‌های توزیع مواد مخدر، مشکلات جانبازان اعصاب و روان و نامهربانی جامعه پزشکی با آنها، ناامنیِ زندگیِ یک مهاجر، حضور داعش در سوریه، فضای پر از دروغ و نیرنگ رسانه‌‌ها… و در پس تمام این‌ها روابط متزلزل و منفعت‌طلبانه‌ی میان افراد را نشان می‌دهد و تنهایی هرکدامشان میان تمام شلوغی‌‌هایی که برای خود ساخته‌‌اند.