برچسب: زهرا باختری

اضطراب منزلت

ما و میراث عذاب­‌آور منزلت

آلن دوباتن، نویسنده‌ای که آثار فلسفی را به زبان ساده و برای عموم می‌نویسد، در این کتاب به سراغ «اضطراب منزلت» رفته؛ نوعی نگرانی از اینکه نتوانیم خودمان را با ایده‌آل‌های جامعه از موفقیت هماهنگ کنیم. «نیاز به عشق»، «اِسنوبیسم»، «توقع»، «شایسته‌‌سالاری» و «وابستگی»، علت‌‌هایی است که نویسنده آن‌‌ها را به عنوان ریشه‌ی این اضطراب معرفی کرده و درمورد راه‌حل‌ها می‌توان به «فلسفه»، «هنر»، «سیاست»، «مذهب» و «بوهیما» اشاره کرد.

اضطراب منزلت

ما و میراث عذاب­‌آور منزلت

آلن دوباتن، نویسنده‌ای که آثار فلسفی را به زبان ساده و برای عموم می‌نویسد، در این کتاب به سراغ «اضطراب منزلت» رفته؛ نوعی نگرانی از اینکه نتوانیم خودمان را با ایده‌آل‌های جامعه از موفقیت هماهنگ کنیم. «نیاز به عشق»، «اِسنوبیسم»، «توقع»، «شایسته‌‌سالاری» و «وابستگی»، علت‌‌هایی است که نویسنده آن‌‌ها را به عنوان ریشه‌ی این اضطراب معرفی کرده و درمورد راه‌حل‌ها می‌توان به «فلسفه»، «هنر»، «سیاست»، «مذهب» و «بوهیما» اشاره کرد.