برچسب: ری برادبری

ذن در هنر نویسندگی

انتخاب ذن برای کمک به دست‌به‌قلم شدن شاید عجیب به نظر بیاید اما این کتاب هم می‌تواند به

ذن در هنر نویسندگی

انتخاب ذن برای کمک به دست‌به‌قلم شدن شاید عجیب به نظر بیاید اما این کتاب هم می‌تواند به