وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ریشه های قدرت ثروت و فقر

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار

کتاب از نظر نوآم چامسکی می‌تواند «اقتصاد شناسی جهان واقعی» باشد و در این کتاب نویسنده با تحلیل

نیکوکاران نابکار

نیکوکاران نابکار

کتاب از نظر نوآم چامسکی می‌تواند «اقتصاد شناسی جهان واقعی» باشد و در این کتاب نویسنده با تحلیل