سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رکسان گی

کتاب گرسنگی رکسان گی

گرسنه‌ی آزادی

رکسان گی، نویسنده کتاب «گرسنگی» آدم موفقی است. استاد دانشگاه است، به سخنرانی‌های زیادی دعوت می‌شود و… چنین آدمی اعتماد به نفس فراوانی باید داشته باشد. اما کتاب او دقیقاً در نقطه مقابل شرح سرخوردگی‌های او به عنوان یک آدم بسیار چاق در جامعه است.
او می‌گوید برخوردی که انسان‌ها در جامعه با او به عنوان زنی چاق دارند، او را می‌دارد تا به سرنوشت سایر افرادی که در موضع ضعف هستند، علاقمند شود. و زن‌ها، با وجود اقلیت نبودن از نظر کمیت، قطعاً در موضع ضعف قرار دارند.

کتاب گرسنگی رکسان گی

گرسنه‌ی آزادی

رکسان گی، نویسنده کتاب «گرسنگی» آدم موفقی است. استاد دانشگاه است، به سخنرانی‌های زیادی دعوت می‌شود و… چنین آدمی اعتماد به نفس فراوانی باید داشته باشد. اما کتاب او دقیقاً در نقطه مقابل شرح سرخوردگی‌های او به عنوان یک آدم بسیار چاق در جامعه است.
او می‌گوید برخوردی که انسان‌ها در جامعه با او به عنوان زنی چاق دارند، او را می‌دارد تا به سرنوشت سایر افرادی که در موضع ضعف هستند، علاقمند شود. و زن‌ها، با وجود اقلیت نبودن از نظر کمیت، قطعاً در موضع ضعف قرار دارند.